MONEY MATTERS  

  And So Does How You Handle It !!

   

Blog

Men and Finances Article

Posted by cwinfordfinancial@gmail.com on June 21, 2015 at 7:25 AM

Men are designed to be in the role of provider. As the provider, this involves bringing in finances to provide for your family. Even as a single man, you should be preparing for this role. Let's discuss three tips to assist you with being a provider for your family financial needs.

 

1. Know what the financial needs are of the household.

If you are married, you should be openly discussing the household finances with your wife. You should both be aware of the financial need and work together as a team to accomplish. This is important for several reasons. First, your spouse can not help you if you do not get them involved. Two people working together on any project is better than one. Second, if something were to happen to one of you, the other spouse would know how to handle the finances.

 

As a single man, be sure you are aware of all your financial obligations and keeping your financial obligations to less than 75% of your income. Your goal should be preparing to be financially stable before you get married or being financially able to give to others as you are lead.

 

2. Designate a time to plan the finances of your household. Each month may be different so you should plan in advance to discuss the financial obligations for each month. If you are married, you should have the spouse which handles finances best to manage the bank accounts and pay obligations based upon the agreed plan.

 

3. Prepare for the unexpected. You should have a savings/reserve account designated for unexpected financial obligations. Also, you can work toward paying bills up in advance so you have a financial cushion. Some companies like insurance companies offer discounts if you pay the policy premium at one time. The goal is to have funds available so unexpected financial obligations will not put your family in a financial hardship.

 

Written by Chandra Winford, CEO of Winford Financial, LLC

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

128 Comments

Reply Michaellok
6:15 PM on October 9, 2019 
Ð?лекÑ?андÑ? Ð?Ñ?Ñ?кин Ñ?одилÑ?Ñ? в Ð?оÑ?кве 6 иÑ?нÑ? 1799 г. Ð?н Ñ?оÑ? вмеÑ?Ñ?е Ñ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ей Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?ой и младÑ?им бÑ?аÑ?ом. Ð?одÑ?обнее в Ñ?ндекÑ?е.
Reply antonEvife
11:33 PM on October 10, 2019 
Ð?а наÑ?ем Ñ?айÑ?е nsksoft.net вÑ?егда доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? Ñ?амÑ?е новÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? Windows
Reply ArnoldNop
8:39 PM on October 12, 2019 
viagra feminino xvideos viagra feminino caseiro funciona mesmo viagra feminino sorocaba
comprar viagra feminino mercado livre viagra natural feminino dando viagra feminino pra amiga
viagra feminino vÐ?­deo http://www.introrecycling.com/index.php?option=com_k2&view=itemli
st&task=user&id=1094340 homem pode tomar viagra feminino
videos porno viagra feminino viagra feminino ultrafarma pomada viagra feminino
quanto tempo dura o efeito do viagra feminino? nome de viagra feminino quanto custa viagra feminino
viagra feminino mais barato https://www.eventbrite.com/o/viagra-25mg71-27501241497 viagra feminino melhor
viagra feminino em goiania tomou viagra feminino viagra feminino lady era comprar
viagra feminino preÐ?§o mercado livre viagra feminino gold max quanto tempo demora para o viagra feminino fazer efeito
generico viagra feminino http://www.400clubthailand.com/home.php?mod=space&uid=1009191 viagra feminino namorada
Reply LewisoNam
12:53 AM on October 13, 2019 
online pokies

norskeautomater

norskespill
Reply glebovalex
11:12 AM on October 18, 2019 
Ð?авеÑ?ной венÑ?илиÑ?Ñ?емÑ?й Ñ?аÑ?ад под клÑ?Ñ?! Ð?оÑ?моÑ?Ñ?и как вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? монÑ?аж Ñ?аÑ?ада!
Reply ExixEcohog
3:38 AM on November 2, 2019 
Who eaten a swordfish?
I'm looking for instructions how to cook it.

I find only https://www.evolves9.com.au/swordfish
Reply Hectorgah
4:45 PM on November 4, 2019 
вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а кÑ?пиÑ?Ñ? в минÑ?ке Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ? Ñ?б â?? Ñ?Ñ?о ближайÑ?ие Ñ?одÑ?Ñ?венниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? леÑ?ов, напоминаÑ?Ñ?ие иÑ? Ñ?менÑ?Ñ?еннÑ?е копии. СÑ?Ñ?Ñ? знак заклÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? в мобилÑ?ноÑ?Ñ?и: Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? легко пеÑ?емеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ? меÑ?Ñ?а на Ñ?Ñ?оÑ?она благодаÑ?Ñ? налиÑ?иÑ? колеÑ?иков, а леÑ?а â?? Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?аÑ?ионаÑ?нÑ?е конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии. Ð?лÑ? Ñ?о, длÑ? Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? леÑ?а Ñ?Ñ?едниÑ? Ñ?азмеÑ?ов поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? неÑ?колÑ?ко Ñ?аÑ?ов вÑ?емени и 2-3 Ñ?абоÑ?иÑ?. ТÑ?Ñ?Ñ? монÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? доÑ?ловно Ñ?ади полÑ?аÑ?а благодаÑ?Ñ? налиÑ?иÑ? кÑ?Ñ?пнÑ?Ñ? вÑ?одÑ?Ñ?иÑ? Ñ?злов. Ð?ожно подобÑ?аÑ?Ñ? опÑ?ималÑ?нÑ?Ñ? вÑ?Ñ?оÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии, беÑ?пÑ?иÑ?инно бÑ?дÑ?о плоÑ?адка наÑ?Ñ?ила ваÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ообÑ?азно вÑ?Ñ?оÑ?е. Ð?а плаÑ?Ñ?оÑ?ме беÑ?Ñ?еÑ?емонно Ñ?азмеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? маÑ?Ñ?еÑ? Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ами и маÑ?еÑ?иалами.
Ð?згоÑ?авливаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?Ñ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а кÑ?пиÑ?Ñ? в минÑ?ке из каÑ?еÑ?Ñ?венного меÑ?алла, благодаÑ?Ñ? Ñ?емÑ? могÑ?Ñ? вÑ?деÑ?жаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?еднÑ?Ñ? нагÑ?Ñ?зкÑ? в 200 кг. Ð?огÑ?Ñ? имеÑ?Ñ? Ñ?азнÑ?е модиÑ?икаÑ?ии в завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? назнаÑ?ениÑ?. Ð?еÑ?пÑ?иÑ?инно, в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? Ð?Ð?СТами длÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ий вÑ?Ñ?е 7 меÑ?Ñ?ов непÑ?еменно необÑ?одимÑ? Ñ?Ñ?абилизаÑ?оÑ?Ñ? â?? наклоннÑ?е Ñ?гловÑ?е опоÑ?Ñ?. Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е модели комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? домкÑ?аÑ?ами â?? винÑ?овÑ?ми опоÑ?ами, позволÑ?Ñ?Ñ?ими гладиÑ?Ñ? вÑ?Ñ?оÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии на неÑ?овной меÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и. Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?е модели без дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? опоÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?анÑ? на иÑ?полÑ?зование внÑ?Ñ?Ñ?и помеÑ?ениÑ?.
Ð?олеÑ?а имеÑ?Ñ? коÑ?оÑ?кий диамеÑ?Ñ?, повоÑ?оÑ?нÑ?е. Ð?озволÑ?Ñ?Ñ? маневÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?Ñ?кой-Ñ?Ñ?Ñ?а, Ñ?вободно пеÑ?емеÑ?аÑ? ее Ñ? одного меÑ?Ñ?а на дÑ?Ñ?гое. Ð?Ñ?е колеÑ?а имеÑ?Ñ? Ñ?оÑ?моз, иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?й длÑ? надежной Ñ?икÑ?аÑ?ии конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии.
Ð?емаловажнÑ?м Ñ?леменÑ?ом Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? и Ñ?иÑ?ина помоÑ?Ñ?а. ЧÑ?обÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? внÑ?Ñ?Ñ?и помеÑ?ениÑ? лÑ?Ñ?Ñ?е извлекаÑ?Ñ? компакÑ?нÑ?е модели Ñ? помоÑ?Ñ?ом, Ñ?иÑ?иной 0,6-0,7 меÑ?Ñ?а. ЧÑ?обÑ? вÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ? длÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ом пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?ве Ñ?Ñ?оиÑ? оÑ?даÑ?Ñ? пÑ?едпоÑ?Ñ?ение моделÑ?м Ñ? Ñ?иÑ?оким помоÑ?Ñ?ом â?? 2,0Ñ?2,0 меÑ?Ñ?а. Ð?а нем Ñ?добно пеÑ?емеÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? неÑ?колÑ?ким Ñ?абоÑ?им, дозволено помеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? оÑ?Ñ?дие и наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?нÑ?й маÑ?еÑ?иал. УнивеÑ?Ñ?алÑ?нÑ?ми Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? модели Ñ? помоÑ?Ñ?ом, Ñ?иÑ?иной 1,2 меÑ?Ñ?а. Ð?еÑ?пÑ?иÑ?инно Ñ?еÑ?ез габаÑ?иÑ?ов, Ñ?абоÑ?аÑ? плоÑ?адка огÑ?аждаеÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?илами, вÑ?Ñ?оÑ?ой не менÑ?Ñ?е меÑ?Ñ?а.
Также вам бÑ?деÑ? инÑ?еÑ?еÑ?но: Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? вÑ?Ñ?кÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? недоÑ?ого и Ð?Ñ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а кÑ?пиÑ?Ñ? в минÑ?ке
Reply Irisfling
6:45 PM on November 5, 2019 
Just that is necessary, I will participate.

---
It certainly is not right viagra over the counter usa, viagra online with prescription, where i can get viagra viagra discount
Reply Walterelima
4:12 AM on November 9, 2019 
Ð?езгÑ?амоÑ?наÑ? Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дниÑ?а каÑ?едÑ?Ñ? Ð?Ð?Ð?Та «ТеÑ?Ð?ез» СоÑ?окина Ð?каÑ?еÑ?ина Ð?лекÑ?андÑ?овна заÑ?иÑ?илаÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ез поÑ?Ñ?елÑ?.
Ð?Ñ?дÑ?Ñ?и Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дником Ð?УÐ?а, СоÑ?окина Ð?каÑ?еÑ?ина Ð?лекÑ?андÑ?овна пÑ?гала пÑ?еподаваÑ?елей каÑ?едÑ? о наказании Ñ?Ñ?ководиÑ?елем - Ð?кÑ?еновÑ?м Ð?.Ð?., еÑ?ли не поÑ?Ñ?авÑ?Ñ? "заÑ?еÑ?"
Reply DavidAsype
5:13 AM on November 9, 2019 
Hello. Yes... Likely... The easier, the better... All ingenious is simple.

Welcome to my project kfv78rhxcvbdfrefoahdfvaukfhdddd
Reply Everettinids
7:40 PM on November 9, 2019 
Hello. And Bye.
Reply Georgecer
8:58 AM on November 17, 2019 
wisconsin drug rehab http://stilnox.clanwebsite.com stomach ache remedies
Reply Glennapomi
12:12 AM on November 23, 2019 
Ð?е кажеÑ?Ñ?Ñ? ли Ñ?ебе, Ñ?Ñ?о Ñ? наÑ? как-Ñ?о много Ð?Ñ?Ñ?ики?

https://b-a-d.ru/hgh/hgh-medic/legkie.html

9"РазниÑ?а в Ñ?Ñ?епени Ñ?Ñ?имÑ?лÑ?Ñ?ии оÑ?Ñ?еоблаÑ?Ñ?ов и оÑ?Ñ?еоклаÑ?Ñ?ов Ñ?казÑ?ваеÑ? на Ñ?о, Ñ?Ñ?о Ð?оÑ?мон РоÑ?Ñ?а индÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? положиÑ?елÑ?нÑ?й коÑ?Ñ?нÑ?й баланÑ? в каждом новом Ñ?икле коÑ?Ñ?еобÑ?азованиÑ?", â?? пиÑ?Ñ?Ñ?.... коÑ?Ñ?наÑ? маÑ?Ñ?а воÑ? b-a-d.ru/hgh/hgh-medic/osteoporoz.html
Reply Kevinhal
12:14 PM on November 26, 2019 
herbal weight gainer http://www.brandschutz-wiki.de/viagra.html remedies for itching
Reply HollyLib
8:43 PM on December 1, 2019 
Only for you....
Apa citation format for electronic sources
how to write a film script treatment
Cheap paper editor site ca
best term paper editor websites
https://craftessay.info/a-bibliographic-essay-on-the-university-t
he-market-and-professors/best-university-essay-ghostwriting-websi
tes-for-university.php
Reply BrandonLoags
12:44 AM on December 5, 2019 
Home
Reply DarioDit
4:03 PM on December 13, 2019 
"Ð?де Ñ?делаÑ?Ñ? дÑ?бликаÑ? клÑ?Ñ?а оÑ? домоÑ?она киÑ?ов" - мне понÑ?авилоÑ?Ñ? заказÑ?ваÑ?Ñ? на Knfc
Reply Johnnytow
4:39 PM on December 18, 2019 
Hello. Smile more. people
ed cialis


See you later
Reply viktoriyasaibirm
3:53 AM on December 19, 2019 
ЧÑ?о-Ñ?о мне подÑ?казÑ?ваеÑ?, Ñ?Ñ?о не вÑ?егда Ñ?еловек Ñ?веÑ?ен в Ñ?воиÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?веÑ?аÑ?.
Ð?авайÑ?е пÑ?овеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.

http://www.acapela.tv/en/my-account/show/hallporn/
http://www.acapela.tv/en/my-account/show/prolesbi/
http://websitelists.in/list/domain/freedvdporn.com.php
https://www.reddit.com/user/labporn
http://websitelists.in/list/domain/freepornforu.com.php
http://websitelists.in/list/domain/prolesbi.com.php
http://www.acapela.tv/en/my-account/show/pornosa/
Reply Generictow
8:59 AM on December 21, 2019 
Hello. Smile more. people
tadalafil soft tablets 20mg


See you in New Year 2020
Cialis miami

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.